รายละเอียด

งานมัคคุเทศก์ / Tour Guiding

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานมัคคุเทศก์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tour Guiding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานมัคคุเทศก์

อาจารย์ผู้สอน