รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

อ.ญาณี โทร 0911439379 หรือ Line ID ; bluemoon033

ให้นักศึกษา เข้า  group line  เพื่อติดต่อและประสานงานกันเบื้องต้น

https://line.me/R/ti/g/cHFvIYHgcl    (section ของ อ.ญาณี)

 

อ.อาทิตย์ โทร 0941915690 หรือ Line ID ; blue3605400

 

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

บทนำปฏิบัติการ
เรื่อง ข้อแนะนำ อุปกรณ์ และเทคนิคในปฏิบัติการเคมี

กิจกรรม : จัดกลุ่มผู้เรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงในการทำปฏิบัติการและการประเมินผลการเรียน
มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า

ทดสอบการเรียกชื่ออุปกรณ์ และเทคนิคในปฏิบัติการเคมี

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มทดสอบการเรียกชื่ออุปกรณ์ และเทคนิคในปฏิบัติการเคมี

บทปฏิบัติการที่1
เรื่อง การใช้อุปกรณ์ เครื่องวัดทางเคมี
กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

บทปฏิบัติการที่ 2
เรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบ

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

บทปฏิบัติการที่ 3
เรื่อง การทดสอบสีเปลวไฟของธาตุ

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

บทปฏิบัติการที่ 4
เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

บทปฏิบัติการที่ 5
เรื่อง การเตรียมสารละลาย

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

บทปฏิบัติการที่ 6
เรื่อง การทดสอบความเป็นกรด-เบส

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

สอบกลางภาค

กิจกรรม :

ทดสอบเรื่อง การเตรียมสารละลาย


กิจกรรม : ทดสอบภาคปฏิบัติแบบกลุ่ม โดยให้คำนวณและเตรียมสารละลายตามความเข้มข้นที่กำหนด

บทปฏิบัติการที่ 7
เรื่อง การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาบทปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า
- แบ่งกลุ่มอธิบายวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

ทดสอบเรื่องการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

กิจกรรม : ทดสอบภาคปฏิบัติแบบกลุ่ม โดยให้ชุบโลหะตามโจทย์ที่กำหนด

โครงงานการบูรณาการความรู้เคมีกับชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : - ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าการนำความรู้เคมีอินทรีย์ไปใช้กับชีวิตประจำวัน
- ออกแบบวิธีการทดลอง
- นักศึกษาทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง

นำเสนองาน
กิจกรรม : ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่ครูมอบหมาย โดยนักศึกษาช่วยกันสรุปประเด็นและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนองาน
กิจกรรม : ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่ครูมอบหมาย โดยนักศึกษาช่วยกันสรุปประเด็นและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ทบทวน/ ซ่อมเสริม
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเคมีสำหรับวิศวกร
กิจกรรม : ทดสอบข้อเขียนแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี open book

อาจารย์ผู้สอน