ข้อมูลอาจารย์

อาทิตย์ วรรณเวก

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 พ.ค. 2562
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : เคมีประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 18 ต.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : เคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ