ข้อมูลอาจารย์

อาทิตย์ วรรณเวก

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 18 ต.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : เคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ