รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

อ.ญาณี โทร 0911439379 หรือ Line ID ; bluemoon033

ให้นักศึกษา เข้า  group line  เพื่อติดต่อและประสานงานกันเบื้องต้น

https://line.me/R/ti/g/cHFvIYHgcl    (section ของ อ.ญาณี)

 

อ.อาทิตย์ โทร 0941915690 หรือ Line ID ; blue3605400

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

บทที่ 1 พื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม
1.1 โครงสร้างอะตอม
1.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอน
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

บทที่ 2 ปริมาณสารสัมพันธ์
2.1 อะตอม โมเลกุล ไอออน สูตรเคมี
2.2 น้ำหนักอะตอม น้ำหนักโมเลกุล จำนวนโมล
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

2.3 สมการเคมี
2.4 การคำนวณทางปริมาณสารสัมพันธ์

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

บทที่ 3 สมบัติตามตารางธาตุ
3.1 ตารางธาตุและระบบพีรออดิก
3.2 แนวโน้มของสมบัติของธาตุ

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

บทที่ 4 ธาตุเรพรีเซนทีฟ ธาตุทรานชิชัน
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

บทที่ 5 พันธะเคมี
5.1 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล
5.1.1 พันธะไอออนิก
5.1.2 พันธะโลหะ

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

5.1.3 พันธะโคเวเลนซ์
5.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
5.2.1 แรงแวนเดอร์วาลล์
5.2.2 พันธะไฮโดรเจน

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

บทที่ 6 สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
6.1 ก๊าซ
6.1.1 กฎของก๊าซ
6.1.2 สมบัติของก๊าซ

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

6.2 ของเหลว
6.2.1 สมบัติทั่วไปของของเหลว
6.2.2 แผนผังวัฏภาค
6.3 ของแข็ง
6.3.1 โครงสร้างผลึก
6.3.2 สมบัติของของแข็ง

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

6.4 สารละลาย
6.4.1 หน่วยความเข้มข้น

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

6.4.2 สมบัติคอลลิเกทีฟ
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

บทที่ 7 จลนศาสตร์เคมี
7.1 ทฤษฏีที่ใช้อธิบายปฏิกิริยาเคมี
7.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
7.3 กฎอัตรา
7.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

บทที่ 8 สมดุลเคมี
8.1 ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล
8.2 ค่าคงที่สมดุล
8.3 หลักของเลอชาเตอริเยร์

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

บทที่ 9 สมดุลไอออนในน้ำ
9.1 นิยามของกรด-เบส
9.2 การแตกตัวของกรด-เบส
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

9.3 สมดุลการละลาย
9.4 การไทเทรตกรด-เบส

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
3. การสอนแบบบรรยาย
4. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
5. สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, e-learning, คลิปวิดีโอ ของจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน