รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ / English for Tourist Guide

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Tourist Guide
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 0932789449 หรือ E-mail: supaporn_goong@rmutl.ac.th

ชั่วโมงแรกให้นักศึกษามาพบอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนตามตารางเรียน

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

Introduction the course syllabus
- Ability of tourist guide in public speaking

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Unit 1 Understanding the roles of tourist guides
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 2 Giving some information about Thailand

กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 3 Giving information on interesting places
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 4 Giving information on accommodations
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 5 Transport in tourism
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 6 Giving information on traditions and customs
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Unit 7 At the travel agency
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 8 Making travel arrangements
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 9 At tourist locations
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 10 Sightseeing tours in Bangkok
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 11 Sightseeing tours in Ayutthaya and Sukhothai
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 12 Sightseeing tours in Chiangmai
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

Unit 13 Sightseeing tours in the South
กิจกรรม : พูดบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ

สอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน