รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English SEC_2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English SEC_2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 0932789449 หรือ E-mail: supaporn_goong@rmutl.ac.th

https://education.rmutl.ac.th/

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) GEBLC103 อ.สุภาภรณ์ SEC_2 

วันที่ 29 มิ.ย 2563 เวลา 09.00 ให้นักศึกษาเตรียมเงินมาซื้อหนังสือที่ใต้ตึก 80 พรรษา และพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งแนวทางการสอนออนไลน์ และสลับกลุ่มมาเรียนในห้องเรียนด้วยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Course introduction
กิจกรรม : แนะนำรายวิชา งานที่มอบหมาย การสอบและคะแนนต่างๆ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวตลอดภาคการศึกษา

Protectors
กิจกรรม : Lecture, Think Pair Share
- Brainstorming
- Group discussion and sharing

Protectors
กิจกรรม : Lecture, Think Pair Share
- Brainstorming
- Group discussion and sharing

Family Connections
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Collaborative Team Learning

- Brainstorming ideas
- Linking ideas
- Concept mapping

Family Connections
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Collaborative Team Learning
- Giving a short talk

Global Stories
กิจกรรม : Lecture, Simulation
- Questioning & discussing
- Linking ideas

Global Stories
กิจกรรม : Lecture, Simulation
- Giving a short talk

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวนเนื้อหาที่จะทำการสอบกลางภาค โดยการให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Midterm Examination
กิจกรรม :

Music
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Peer to Peer- Linking ideas
- Co-operative learning
- Writing a summary

Music
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Peer to Peer- Interpreting meaning
- Paraphrasing

Good Design
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Online Mobile and Balance Learning
- Questioning & discussing
- Inquiry process

Good Design
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Online Mobile and Balance Learning
- Writing about your country’s flag
- Giving a presentation

Inspiration
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Cooperative Learning
- Questioning and discussing about my inspiration

Inspiration
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Cooperative Learning
- Giving presentation

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวนเนื้อหาที่จะทำการสอบปลายภาค โดยการให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Final Examination
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน