รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 0932789449 หรือ E-mail: supaporn_goong@rmutl.ac.th

https://education.rmutl.ac.th/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Communication) อ.สุภาภรณ์

วันที่ 30 มิ.ย 2563 ให้นักศึกษาเตรียมเงินมาซื้อหนังสือ ที่ ตึก 80 พรรษา และพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งแนวทางการสอนออนไลน์ และสลับกลุ่มมาเรียนในห้องเรียนด้วยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

แนะนำและชี้แจงรายวิชา
รายละเอียดคะแนน
กิจกรรม : ผู้เรียนพูดแนะนำตนเอง
ถามตอบข้อซักถาม

Unit 1 : People
1.1 Getting to know you
1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้องมูลส่วนตัว
2. เขียนประโยคโดยใช้ present simple tense และอาชีพโดยใช้ข้อมูลของตัวเอง
กิจกรรม : Lecture
1. ให้ตัวอย่างประโยค present simple tense ที่ใช้แนะนำ, บรรยายลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และให้ผู้เรียนบอกโครงสร้าง วิธีการใช้และตัวอย่างประโยค (ถาม-ตอบปากเปล่า) 2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกเขียนแนะนำตัวโดยเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม

Unit 1 : People
1.1 Getting to know you
1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้องมูลส่วนตัว
2. เขียนประโยคโดยใช้ present simple tense และอาชีพโดยใช้ข้อมูลของตัวเอง
กิจกรรม : Role play
1. ผู้สอนให้ตัวอย่างประโยค present simple tense ที่ใช้แนะนำ, บรรยายลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และให้ผู้เรียนบอกโครงสร้าง วิธีการใช้และตัวอย่างประโยค (ถาม-ตอบปากเปล่า) 2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกเขียนแนะนำตัวโดยเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม

Unit 1 : People
1.2 Appearance
1.บรรยายลักษณะ รูปร่างได้
2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
3. บรรยายรูปร่าง ลักษณะ รูปร่างของเพื่อนหรือบุคคลอื่นได้

กิจกรรม : Lecture
1 ให้ตัวอย่างประโยค คำศัพท์ เพื่อบรรยายลักษณะรูปร่าง 2. มอบหมายงานกลุ่มคือ ให้นศ.หารูปภาพบุคคลที่ชื่นชอบ และร่วมกันบรรยายลักษณะของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอ 3. Jigsaw Reading (งานกลุ่ม) 4. listening (แบบฝึกหัด

Unit 1 : People
1.2 Appearance
1.บรรยายลักษณะ รูปร่างได้
2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
3. บรรยายรูปร่าง ลักษณะ รูปร่างของเพื่อนหรือบุคคลอื่นได้
กิจกรรม : Task Assignment

Unit 2 : Vacation
2.1 Weather
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนในการบอกสถานที่และทิศทาง
2. ใช้คำบุพบทบอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ฟังและอ่าน ตอบคำถามในการบอกทิศทางและตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่

กิจกรรม :

Unit 2 : Vacation
2.1 Weather
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนในการบอกสถานที่และทิศทาง
2. ใช้คำบุพบทบอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ฟังและอ่าน ตอบคำถามในการบอกทิศทางและตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่

กิจกรรม :

Mid Term Exam
กิจกรรม :

Unit 3 : Heroes
3.1 Pioneers
1.อธิบายความหมายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพได้
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์
3. เขียนประโยคโดยใช้ past simple tense ได้

กิจกรรม :

Unit 3 : Heroes
3.1 Pioneers
1.อธิบายความหมายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพได้
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์
3. เขียนประโยคโดยใช้ past simple tense ได้

กิจกรรม :

Unit 4 : City Life
4.1 My Neighborhood
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนเพื่ออธิบายสภาพอากาศ
2. เขียนประโยคโดยใช้คำเชื่อม but, or, so
3. พูดแนะนำข้อมูลเรื่องทั่วไปได้
4. ฟัง และอ่านเพื่อเก็บข้อมูลจากเรื่องที่กำหนด

กิจกรรม :

Unit 4 : City Life
4.2 Big Cities
1.บรรยายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆ ได้
2. เขียนประโยคคำถาม how much/ how many
3. เขียนแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองต่างๆ ได้

กิจกรรม :

Unit 4 : City Life
4.1 My Neighborhood
1.เลือกใช้คำศัพท์ สำนวนเพื่ออธิบายสภาพอากาศ
2. เขียนประโยคโดยใช้คำเชื่อม but, or, so
3. พูดแนะนำข้อมูลเรื่องทั่วไปได้
4. ฟัง และอ่านเพื่อเก็บข้อมูลจากเรื่องที่กำหนด

กิจกรรม :

Unit 4 : City Life
4.2 Big Cities
1.บรรยายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆ ได้
2. เขียนประโยคคำถาม how much/ how many
3. เขียนแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองต่างๆ ได้

กิจกรรม :

Final
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน