รายละเอียด

การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ / Quantitative Decision Making in Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quantitative Decision Making in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีครับ

รายวิชา - การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ

แนะนำการเรียนการสอน
หน่วยที่ 1 บทนำ
คาวามเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ขั้นตอนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณในปัญหาทางธุรกิจ

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ยกตัวอย่างให้ นศ. คิด จับกลุ่ม 4-5 กลุ่ม ระดมความคิด
คิดเรื่อง ลักษณะ
ทั่วไปของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หน่วยที่ 2 ตัวแบบการตัดสินใจ
ลักษณะการแสดงข้อมูล
ขั้นตอนในการตัดสินใจ
การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ
การใช้แขนงการตัดสินใจ

กิจกรรม : บรรยาย / สรุป

หน่วยที่ 2 ตัวแบบการตัดสินใจ
ลักษณะการแสดงข้อมูล
ขั้นตอนในการตัดสินใจ
การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ
การใช้แขนงการตัดสินใจ

กิจกรรม : บรรยาย / สรุป

หน่วยที่ 3 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
ลักษณะปัญหาที่ใช้กำหนดการเชิงเส้น
สมมติฐานของกำหนดการเชิงเส้น
โครงสร้างของกำหนดการเชิงเส้น
การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น

กิจกรรม : บรรยาย / สรุป

หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟ
การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด คำนวณ โปรแกรมเชิงเส้น

หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟ
การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด คำนวณ โปรแกรมเชิงเส้น

หน่วยที่ 5 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน
ปัญหาการขนส่ง
ปัญหาการกำหนดงาน

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม

หน่วยที่ 5 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน
ปัญหาการขนส่ง
ปัญหาการกำหนดงาน

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 6 ตัวแบบพัสดุคงคลัง
ประเภทและข้อดีข้อเสียของการมีพัสดุคงคลัง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง
การใช้ตัวแบบพัสดุคงคลังช่วยในการตัดสินใจ
การคำนวณหาปริมาณสั่งประหยัดสุด
การหาจุดสั่งซื้อซ้ำ

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 7 การวางแผนและการควบคุมโครงการ
การใช้เพิร์ตและซีพีเอ็มกับงานโครงการ
การคำนวณช่วยงานแบบเพิร์ต
การเร่งโครงการ
การใช้โปรแกรมสำเร็จในการแก้ปัญหา

กิจกรรม : บรรยาย/ กิจกรรมกลุ่ม

หน่วยที่ 8 ตัวแบบแถวคอย
ลักษณะของระบบแถวคอย
ข้อมูลการเข้ามารับบริการและการให้บริการ
ตัวแบบแถวคอย
สัญลักษณ์ที่ใช้ในตัวแบบแถวคอย
ค่าใช้จ่ายของระบบแถวคอย

กิจกรรม : บรรยาย / สรุป

หน่วยที่ 9 ทฤษฎีเกม
เกมการแข่งขัน 2 ฝ่าย ผลรวมเป็นศูนย์
การใช้หลักเกณฑ์แมกซิมินในการตัดสินใจ

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 9 ทฤษฎีเกม
เกมการแข่งขัน 2 ฝ่าย ผลรวมเป็นศูนย์
การใช้หลักเกณฑ์แมกซิมินในการตัดสินใจ

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 10 ตัวแบบมาร์คอฟ
ลักษณะและสมมติฐานของตัวแบบมาร์คอฟ
การเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นของสถานะ
สถานะคงตัว
การแก้ปัญหาตัวแบบมาร์คอฟโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / สรุป

หน่วยที่ 11 ตัวแบบจำลองสถานการณ์
ขั้นตอนการจำลองสถานการณ์
เครื่องมือในการจำลองสถานการณ์
การสุ่มตัวอย่างแบบมอนติคาร์โล

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 11 ตัวแบบจำลองสถานการณ์
ขั้นตอนการจำลองสถานการณ์
เครื่องมือในการจำลองสถานการณ์
การสุ่มตัวอย่างแบบมอนติคาร์โล

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

อาจารย์ผู้สอน