รายละเอียด

การจัดการโลจิสติกส์ / Logistics Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการโลจิสติกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Logistics Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีครับ

รายวิชา - การจัดการโลจิสติกส์

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับโลจิสติกส์
- ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์
- พัฒนาการและความเป็นมาของโลจิสติกส์
- องค์ประกอบโลจิสติกส์
- คุณสมบัติของหัวหน้าควบคุมงานโลจิสติกส์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับโลจิสติกส์
- ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์
- พัฒนาการและความเป็นมาของโลจิสติกส์
- องค์ประกอบโลจิสติกส์
- คุณสมบัติของหัวหน้าควบคุมงานโลจิสติกส์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 กิจกรรมโลจิสติกส์
- กิจกรรมโลจิสติกส์
- ประเภทของโลจิสติกส์
- ประเภทของโลจิสติกส์ของฮ่องกง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 กิจกรรมโลจิสติกส์
- กิจกรรมโลจิสติกส์
- ประเภทของโลจิสติกส์
- ประเภทของโลจิสติกส์ของฮ่องกง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 3 หลักการจัดการโซ่อุปทาน
- การจัดการโซ่อุปทาน
- การประยุกต์ใช้ซัพพลายเชนในธุรกิจและบริการ
- ขอบเขตของการจัดการซัพพลายเชน
- กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 3 หลักการจัดการโซ่อุปทาน
- การจัดการโซ่อุปทาน
- การประยุกต์ใช้ซัพพลายเชนในธุรกิจและบริการ
- ขอบเขตของการจัดการซัพพลายเชน
- กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 4 ความต้องการโลจิสติกส์ทางธุรกิจ
- แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานซัพพลายเชน
- ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
- การแลกเปลี่ยน
- เหตุผลที่โลจิสติกส์ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
- วัฏจักรการวางแผนงานโลจิสติกส์
- ผลกระทบทางด้านการเงินของโลจิสติกส์
- คุณค่าของลูกค้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 4 ความต้องการโลจิสติกส์ทางธุรกิจ
- แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานซัพพลายเชน
- ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
- การแลกเปลี่ยน
- เหตุผลที่โลจิสติกส์ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
- วัฏจักรการวางแผนงานโลจิสติกส์
- ผลกระทบทางด้านการเงินของโลจิสติกส์
- คุณค่าของลูกค้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อองค์กร
- กลยุทธ์องค์กร กับการจัดการโลจิสติกส์
- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- วัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์
- การเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- กิจกรรมโลจิสติกส์กับมูลค่าผลิตภัณฑ์
- กิจกรรมในโซ่มูลค่าในมุมมองของพอร์เตอร์
- กิจกรรมในโซ่มูลค่าในมุมมองของฮาเมล และพระบะฮัด
- เข้าใจกลยุทธ์ซัพพลายเชน
- การวิเคราะห์รากฐานของการแข่งขัน
- การคัดเลือกตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
- ประโยชน์จากการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 5 ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อองค์กร
- กลยุทธ์องค์กร กับการจัดการโลจิสติกส์
- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- วัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์
- การเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- กิจกรรมโลจิสติกส์กับมูลค่าผลิตภัณฑ์
- กิจกรรมในโซ่มูลค่าในมุมมองของพอร์เตอร์
- กิจกรรมในโซ่มูลค่าในมุมมองของฮาเมล และพระบะฮัด
- เข้าใจกลยุทธ์ซัพพลายเชน
- การวิเคราะห์รากฐานของการแข่งขัน
- การคัดเลือกตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
- ประโยชน์จากการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 6 ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
- ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัฒน์
- แนวโน้มการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
- สภาวะแวดล้อมด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย
- พัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสหรัฐอเมริกา
- ความสำคัญของโลจิสติกส์กับระบบเศรษฐกิจไทย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 6 ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
- ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัฒน์
- แนวโน้มการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
- สภาวะแวดล้อมด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย
- พัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสหรัฐอเมริกา
- ความสำคัญของโลจิสติกส์กับระบบเศรษฐกิจไทย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 7 พัฒนาการและแนวโน้มการจัดการ โลจิสติกส์
- พัฒนาการรูปแบบของระบบโลจิสติกส์ไทย
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
- แนวโน้มโลจิสติกส์ในอนาคต
- การพัฒนาประเทศไทยด้วยระบบโลจิสติกส์
- ปัญหาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 7 พัฒนาการและแนวโน้มการจัดการ โลจิสติกส์
- พัฒนาการรูปแบบของระบบโลจิสติกส์ไทย
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
- แนวโน้มโลจิสติกส์ในอนาคต
- การพัฒนาประเทศไทยด้วยระบบโลจิสติกส์
- ปัญหาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 8 กรณีศึกษาด้านโลจิสติกส์
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
- การนำเสนอรายงานกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 8 กรณีศึกษาด้านโลจิสติกส์
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
- การนำเสนอรายงานกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

อาจารย์ผู้สอน