รายละเอียด

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน / Internal Audit and Internal Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC146
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Internal Audit and Internal Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

อาจารย์ผู้สอน