รายละเอียด

สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ / Aesthetics and Personality Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOACC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Aesthetics and Personality Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ได้ โดยเข้าที่ QR Code ด้านล่างนี้

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e255be2a802431d824c747b7a98176a%40thread.tacv2/conversations?groupId=9947a50e-bcee-476b-831e-86ffe14e76e4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทาง

Line Application

โดยเข้าร่วมในกลุ่มตาม QR Code ด้านล่างนี้

 

หรือติดต่อที่ห้องพักอาจารย์ อาคารศิลปศาสตร์

ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

 

Course Description

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะและการพัฒนาบุคลิกภาพ ปัจจัยและองค์ประกอบ ที่มีอิทธิพลต่อการปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด มารยาท การเข้าสมาคม การปรับตัว และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานบริการ การฝึก ปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผล

          A study of aesthetics of hospitality; related concepts and theories of arts and aesthetics applied in personality development; factors and components influencing personality; personality development; dressing, speech, etiquette, social manners, adaption and teamwork. Focusing on developing the personality suitable for hospitality career, practice developing personality with monitoring and evaluating.

รายวิชา - สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

แนะนำรายวิชา
ชี้แจงแนวทางการจัดการ เรียนการสอน

บทที่ 1 ความหมายของสุนทรีย-ศาสตร์

กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 2 สุนทรียภาพในทัศนศิลป์
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 2 สุนทรียภาพในทัศนศิลป์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 3 สุนทรียภาพนดนตรี
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 3 สุนทรียภาพนดนตรี (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 4 สุนทรียภาพในศิลปการ แสดง
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 4 สุนทรียภาพในศิลปการ แสดง (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 ความหมายของบุคลิกภาพ
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 7 บุคลิกภาพทางสังคม
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 7 บุคลิกภาพทางสังคม (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 8 การพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

บทที่ 8 การพัฒนาบุคลิกภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ใช้สื่อ PP และการใช้กระบวนการกลุ่ม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน