รายละเอียด

การอ่านแปลความ / Interpretive Reading

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC116
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านแปลความ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interpretive Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ขอให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนปกติตามตารางเรียน ห้อง14-605 

เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อยสามารถเรียนแบบ social distancing ได้

รายวิชา - การอ่านแปลความ

Course Orientation
กิจกรรม : บรรยาย

Chapter 1: Word Analysis Skill for Interpretation
1.1 Root, Prefixes and Suffixes

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

Chapter 1 (continued)
1.2 Context clues

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz of unit 1

Chapter 2: Skimming and Scanning for Interpretation
2.1 Skimming for Interpretation
2.2 Scanning for Interpretation

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

Chapter 3: Identify the Topic, Main idea and Details for Interpretation
3.1 Identify the topic for Interpretation
3.2 Identify main ideas for Interpretation

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz of unit 2

Chapter 3 (continued)
3.3 Identify major and minor supporting details for Interpretation

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

Chapter 4: Restatement for Interpretation
กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz of unit 3

Chapter 5: Comparison and Contrast for Interpretation
กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

สอบกลางภาค
กิจกรรม : paper-based

Chapter 6: Reference and Inference for Interpretation
6.1 Identifying reference in the text for Interpretation

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

Chapter 6: (continued)
6.2 Identifying inference in the text for Interpretation

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

Chapter 7: Understanding Author’s Tone, Point of View, and Purpose
7.1 Understanding Author’s tone for Interpretation


กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz of chapter 6

Chapter 7: (continued)
7.2 Understanding Author’s Point of View and Purpose

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises

Chapter 8: Sequence of Events for Interpretation
กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz of chapter 7

Chapter 9: Drawing conclusions for
Interpretation

กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz of chapter 8

Chapter 10: Differentiate Fact and Opinion for Interpretation
กิจกรรม : 1. Pre-Reading
2. While-Reading
3. Post-Reading
4. Do Exercises
5. Quiz chapter 9

สอบปลายภาค
กิจกรรม : Paper-based

อาจารย์ผู้สอน