รายละเอียด

เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน / Pre Co-operative Education / Pre Job internship

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education / Pre Job internship
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชานี้เข้าชั้นเรียนปกติเนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อย และมีภาคปฏิบัติ 

เข้าห้องเรียนตามตารางเรียน 14-605

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน 085-615-4715

รายวิชา - เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน

แนะนำรายวิชา
- ข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา
กิจกรรม : บรรยาย/ แสดงความคิดเห็น

หน่วยที่ 1 ปรัชญาของสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพ
- ปรัชญาสหกิจศึกษา
- หลักการฝึกงานทางวิชาชีพ
- ประโยชน์ที่ได้รับ

กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 2 มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา
- มาตรฐานของสหกิจศึกษา
- กระบวนการสหกิจศึกษา

กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 3 องค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 4 การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 5 การทำงานเป็นทีม
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 6 การเป็นผู้นำและผู้ตาม
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

ทบทวน
กิจกรรม : บรรบายสรุปเนื้อหา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - paper based

หน่วยที่ 7 ทักษะการสื่อสาร
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 8 การแก้ไขข้อหน่วยขัดแย้ง
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 9 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 10 กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 11 ความปลอดภัยในงาน
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 12 จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

หน่วยที่ 12 จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมอง
- กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
- ทบทวนความเข้าใจ

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยายสรุปเนื้อหา

อาจารย์ผู้สอน