รายละเอียด

การบัญชี 1 / Accounting 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05000003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชี 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานการจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน สำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ การบันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และการใช้วิธีการของระบบใบสำคัญเงินสดและระบบเงินสดย่อย

                   Study and practice in accounting regarding the meaning. And objectives of accounting Benefits of accounting data Accounting Act 2000, Accounting Profession Act 2004, Conceptual Framework for Financial Reporting, Accounting Principles and Accounting Principles Recording of entries in general journals and specialized journals Posting to General Ledger Accounts Adjustment and closing of accounts at the end of the reporting period. Preparation of a trial budget. Working paper and financial statements For commerce Industrial business And business services VAT entry And the use of methods of cash vouchers and petty cash systems.

รายวิชา - การบัญชี 1

อาจารย์ผู้สอน