รายละเอียด

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี / Software Package for Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Package for Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

                   ศึกษาลักษณะโดยทั่วไป และการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี กรณีตัวอย่างการบันทึกรายการค้าของประเภทธุรกิจต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บ การรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

                      Study general characteristics and he use of various types of software packages That is useful for accounting work. Especially accounting software packages In the case of recording business transactions of various types of businesses Including storage Financial reporting Including information technology.

รายวิชา - โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อาจารย์ผู้สอน