รายละเอียด

การบัญชีชั้นสูง 2 / Advanced Accounting 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC1410
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นสูง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Accounting 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี สำหรับการรวมธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การบัญชีสำหรับบริษัทร่วม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำงบการเงินรวม การบัญชเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และกิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน กิจการไม่หวังผลกำไร และงบกระแสเงินสดรวม

                      Study and practice about accounting. For business combinations in various forms Accounting for associated companies, parent companies, subsidiaries, and joint ventures, both domestic and foreign Preparation of consolidated financial statements Accounting for troubled debt restructuring and businesses that have financial difficulties Non-profit business And consolidated cash flow statements

รายวิชา - การบัญชีชั้นสูง 2

อาจารย์ผู้สอน