รายละเอียด

เทคนิคการนำเสนอ / Presentation Techniques

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA625
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการนำเสนอ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Presentation Techniques
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา ดังนี้ 3.1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 16.00-17.00 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 084-9093490 3.2 e-mail: Nayty_2521@hotmail.com หรือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Facebook) หรือ https://line.me/R/ti/g/Pv_OJaa6gQ ได้ทุกวัน 

หรือ รหัสทีม kc2f07p (ใน Microsoft Teams)

รายวิชา - เทคนิคการนำเสนอ

อาจารย์ผู้สอน