รายละเอียด

ระบบสารสนเทศทางการตลาด / Marketing Information System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA611
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศทางการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา ดังนี้ 3.1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 16.00-17.00 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 084-9093490 3.2 e-mail: Nayty_2521@hotmail.com หรือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Facebook) หรือ https://line.me/R/ti/g/JlEpeWGDrx ได้ทุกวัน

หรือ รหัสทีม v87iy4l (ใน Microsoft Teams)

รายวิชา - ระบบสารสนเทศทางการตลาด

แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวการสอนทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทำข้อตกลงในกระบวนการเรียนรู้ ร่วมงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
3. ชี้แจ้งโครงการอบรมเชิงปฎิบัติระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด


สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

บทที่ 1 แนะนำวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ระบบการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
- ขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- พัฒนาการของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- แนวทางการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน


สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- ความหมายของระบบสารสนเทศ
- แนวความคิดเกี่ยวกับระบบ
- ห่วงโซ่คุณค่า
- ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
- ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน


สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- ความหมายของระบบสารสนเทศ
- แนวความคิดเกี่ยวกับระบบ
- ห่วงโซ่คุณค่า
- ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
- ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน


สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 ภาพรวมของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- การประเมินความต้องการสารสนเทศ
- การพัฒนาสารสนเทศ
- การแจกจ่ายสารสนเทศ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 ภาพรวมของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- การประเมินความต้องการสารสนเทศ
- การพัฒนาสารสนเทศ
- การแจกจ่ายสารสนเทศ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ
- แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการตลาด
- มุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ
- แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการตลาด
- มุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 ฐานข้อมูลทางการตลาด
- แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการตลาด
- บทบาทของฐานข้อมูลทางการตลาด
- ขั้นตอนในการพัฒนาฐานข้อมูลทางการตลาด
- ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน
- ความหมายของระบบการบันทึกข้อมูลภายใน
- จุดประสงค์ของระบบการบันทึกข้อมูลภายใน
- ขอบเขตของระบบการบันทึกข้อมูลภายในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

ยกตัวอย่าง / สาธิต
- การใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการข้อมูล

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถามฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
2. นำเสนอและส่งโครงร่างงานวิจัยการตลาด พร้อม CD

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 7 ระบบข่าวกรองทางการตลาด
- ความหมายของระบบข่าวกรองทางการตลาด
- จุดประสงค์ของระบบข่าวกรองทางการตลาด
- ขอบเขตของระบบข่าวกรองทางการตลาด
- แหล่งข่าวกรองทางการตลาด
- การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 ระบบการวิจัยทางการตลาด
- ความหมายของระบบการวิจัยทางการตลาด
- ลักษณะของการวิจัยทางการตลาด
- ประเภทของการวิจัยทางการตลาด
- กระบวนการวิจัยทางการตลาด
- การออกแบบระบบการวิจัยทางตลาด
- ความล้มเหลวในการวิจัยทางการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. ยกตัวอย่างข้อมูลทางการ ตลาด พร้อมมอบหมายงานกลุ่มทำรายงาน
4. จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการตลาด ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวิทยากรและอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุม

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- การกำหนดปัญหาที่ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- ระดับการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ
- เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 10 ระบบสารสนเทศทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
- แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
- การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
- บทสรุป

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน