รายละเอียด

หลักการตลาด / Principles of Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา ดังนี้
1) จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 16.00-17.00 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 084-9093490
2) e-mail: Nayty_2521@hotmail.com หรือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Facebook)  หรือ https://line.me/R/ti/g/BcKxe3J_rc ได้ทุกวัน

หรือ รหัสทีม y5x2668 (ใน Microsoft Teams)

รายวิชา - หลักการตลาด

แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวการสอนทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน
อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทำข้อตกลงในกระบวนการเรียนรู้ ร่วมงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
3. โครงการเปิดโลกทัศนทางการตลาด

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการตลาด
- ความหมายของการตลาด
- ความสำคัญของการตลาด
- วิวัฒนาการทางการตลาด
- แนวความคิดในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
- อรรถประโยชน์ทางการตลาด
- สวนประสมทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด

- สภาพแวดล้อมภายนอก
 สิ่งแวดล้อมมหภาค
 สิ่งแวดล้อมจุลภาค

- สภาพแวดล้อมภายใน
 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
 ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
- ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
- แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
- การแบ่งส่วนตลาด
- การกำหนดตลาดเป้าหมาย
- การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของผลิตภัณฑ์
- องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
- ประเภทของผลิตภัณฑ์
- ตราสินค้า
- ประเภทตราสินค้า
- ป้ายฉลาก
- การบรรจุภัณฑ์ และบาร์โคด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด/ พฤติกรรมผู้บริโภค / การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. กิจกรรมกลุ่ม
2. นำเสนอผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 7 การกำหนดราคา
- ความหมายและความสำคัญของราคา
- ปัจจัยในการกำหนดราคา
- วิธีการกำหนดราคา
- นโยบายและกลยุทธการกําหนดราคา

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 การจัดจำหน่าย
- ความหมายของการจัดจําหน่าย
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- โครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย
- หน้าที่และประโยชน์ของคนกลาง
- จํานวนระดับช่องทางการจัดจําหน่าย
- ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม
- จํานวนของคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่าย
- การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 การค้าปลีกและการค้าส่ง
- ความหมายของการค้าปลีก
- ประเภทของการค้าปลีก
- ความหมายของการค้าส่ง
- ประเภทของผู้ค้าส่ง

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 13 การส่งเสริมการตลาด
- ความหมายของการส่งเสริมการตลาด
- กระบวนการติดต่อสื่อสาร
- ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด
- การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน
- กลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ความหมายของข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
- ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- กระบวนการวิจัยการตลาด
- การวิเคราะห์และการกระจายสารสนเทศทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 12 การตลาดสมัยใหม่
- การตลาดสัมพันธภาพ
- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม
- การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว
- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 12 การตลาดสมัยใหม่
- การตลาดสัมพันธภาพ
- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม
- การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว
- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน