รายละเอียด

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ / Production and Operations Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production and Operations Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2563 

ขอให้นักศึกษาสมัครเข้ากลุ่ม BBABA202-1/63 RMUTLL เพื่อติดตามการเรียนการสอนในรายวิชานี้ครับ 
https://www.facebook.com/groups/569640187079457/
อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ 

รายวิชา - การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนการสอน
หน่วยที่ 1 หน้าที่การจัดการกับหน้าที่การผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่การผลิตระบบย่อย

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ยกตัวอย่างให้ นศ. คิด จับกลุ่ม 4-5 กลุ่ม ระดมความคิด
คิดเรื่อง ลักษณะ
ทั่วไปของสินค้า
คิดเรื่องเทคนิคของสินค้า

หน่วยที่ 2 การบริหารการผลิตและระบบผลิต
ขอบเขตการบริหารการผลิต
ระบบการผลิต
ประเภทของการผลิต
การบริหารการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย

หน่วยที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ความเชื่อถือ

กิจกรรม : บรรยาย / สรุป
รายงานกลุ่ม

หน่วยที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิต
กำลังการผลิต
การวางแผนกำลังการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิต
กำลังการผลิต (ต่อ)
การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม อ่าน case :

หน่วยที่ 5 การพยากรณ์การผลิต
ความสำคัญของการพยากรณ์
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

หน่วยที่ 5 การพยากรณ์การผลิต
การพยากรณ์เชิงปริมาณ

กิจกรรม : บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม

การพยากรณ์การผลิต
การพยากรณ์เชิงปริมาณ (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 6 ทำเลที่ตั้ง
ความสำคัญของทำเลที่ตั้ง
การเลือกทำเลที่ตั้ง (วิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยกราฟ)
กิจกรรม : บรรยาย คิดเรื่องทำเลที่ตั้ง ที่จะย้ายไปตั้งที่ใหม่
- เขียนภาพ ที่ตั้งเก่า และใหม่
- ให้เหตุผลที่ย้ายไปตั้งที่ใหม่

หน่วยที่ 6 ทำเลที่ตั้ง
การเลือกทำเลที่ตั้ง (ตัวแบบการขนส่ง)

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 7 การวางแผนผังกระบวนการผลิต
ความสำคัญ
การวางแผนผังกระบวนการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

หน่วยที่ 7 การวางแผนฟังกระบวนการผลิต
ความสำคัญ
การวางแผนผังกระบวนการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 8 การวางแผนควบคุมการผลิต
การจัดลำดับการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 8 การวางแผนควบคุมการผลิต
การจัดลำดับการผลิต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ให้

หน่วยที่ 9 การควบคุมคุณภาพ
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ
แนวความคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

หน่วยที่ 9 การควบคุมคุณภาพ
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ
แนวความคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

อาจารย์ผู้สอน