รายละเอียด

หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า / Advanced Topics in Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32082427
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Topics in Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของวิชานี้จะใช้กลุ่มเฟสบุ้คในการจัดการ ไม่เน้นการใช้วีดีโอออนไลน์ในการสอน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่สูงมากนัก จึงขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเฟสบุ้คด้านล่าง

https://www.facebook.com/groups/264832008073272/

รายวิชา - หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน