รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของวิชานี้จะใช้กลุ่มเฟสบุ้คในการจัดการ ไม่เน้นการใช้วีดีโอออนไลน์ในการสอน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่สูงมากนัก จึงขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเฟสบุ้คด้านล่าง

สำหรับ SEC_6 - วศ.บ.คก.(4ปี)2 เรียนวันอังคาร เข้ากลุ่ม
https://www.facebook.com/groups/186814072165477/

สำหรับ SEC_11 - วศ.บ.คก.(เทียบโอน)2 เรียนวันศุกร์ เข้ากลุ่ม
https://www.facebook.com/groups/3053838691372875/

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน