รายละเอียด

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / Data Communications System and Networking

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51002303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communications System and Networking
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

code เข้าเรียนสำหรับ 51002303_SEC_1 (ภาคปกติ) เตรียมบริหารธุรกิจ 2 คือ w98ozce

code เข้าเรียนสำหรับ 51002303_SEC_2 (ภาคปกติ) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) คือ r6zxyro

code เข้าเรียนสำหรับ 51002303_SEC_3 (ภาคปกติ) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 (เครื่องกล-โยธา) คือ boiyxvu

 

อ่านคู่มือการ join class โดยใช้ code 

https://blog.rmutl.ac.th/onlinelearning/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/Teams_STD.pdf

รายวิชา - ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

อาจารย์ผู้สอน