รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการกระบวนการผลิตอาหาร / Computer Aided for Food Production Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการกระบวนการผลิตอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided for Food Production Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นายเวโรจน์ อุดมสมุทรหิรัญ ติดต่ออาจารย์ด่วนที่ 0989253595 ค่ะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอนค่ะ 

 

สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 

จัดการเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม MS-Teams 

code เข้าเรียน a4jbg9v

อ่านคู่มือการ join class โดยใช้ code 

https://blog.rmutl.ac.th/onlinelearning/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/Teams_STD.pdf

 

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการกระบวนการผลิตอาหาร

อาจารย์ผู้สอน