รายละเอียด

การผลิตสุกร / Swine Production

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSACG205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตสุกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Swine Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การผลิตสุกร

อาจารย์ผู้สอน