รายละเอียด

วิทยานิพนธ์ / Thesis

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42011599
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยานิพนธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thesis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิทยานิพนธ์

แนะนำวิชา ขั้นตอนการทำงาน ชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
กิจกรรม : แจกประมวลการสอนรายวิชา
ระเบียบการทำวิทยานิพนธ์ และกำหนดการการส่งงานและการสอบ

ภาคข้อมูลประกอบด้วย
- บทนำ
- ข้อมูลทั่วไป/ ข้อมูลทางการออกแบบ/ ข้อมูลด้านวิศวกรรม/ การศึกษาอาคารตัวอย่าง
- องค์ประกอบอาคาร/ ผู้ใช้อาคาร
- การเลือกและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ

กิจกรรม : สอบครั้งที่ 1
นำเสนอการทำงานภาคข้อมูลหรือกระบวนการออกแบบ (Design Process) ที่พัฒนาเนื้อหาในวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์

การศึกษาและกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แนวความคิดในการออกแบบ

ภาคออกแบบ – แนวความคิดในการออกแบบ
กิจกรรม : สอบครั้งที่ 2
นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ (Design Concept)

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ภาคออกแบบ –แบบร่างผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : สอบครั้งที่ 3 นำเสนอแบบร่างผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : พบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : ส่งภาคนิพนธ์ฉบับร่าง

ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : ส่งผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : สอบวิทยานิพนธ์
นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
อภิปรายรายละเอียดของเนื้อหา
ประเมินผลการทำงาน

อาจารย์ผู้สอน