รายละเอียด

การยศาสตร์ / Ergonomics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การยศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ergonomics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การยศาสตร์

บทที่ 1 ระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์
1.1 ที่มาและความหมายของการยศาสตร์
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาการยศาสตร์


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 1 ระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์(ต่อ)
1.3 ความสำคัญของการศึกษาการยศาสตร์


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 2 ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์
- ระบบโครงกระดูก (The Skeletal System)


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 2 ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์(ต่อ)
- ระบบกล้ามเนื้อ (The Muscular System)


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 2 ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์(ต่อ)
- การแบ่งสัดส่วนร่ายกายมนุษย์
- สัดส่วนมาตรฐานของคนไทย


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 3 การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์
- ลักษณะโครงสร้างเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์
- ชนิดของการเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 3 การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ (ต่อ)
- ลักษณะและข้อจำกัดการเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์
- พิสัยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์
การรับรู้และการเห็น
- การรับรู้เกี่ยวกับสายตา
- การรับรู้เกี่ยวกับสีต่อสภาพจิตใจ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์(ต่อ)
- มือและแขน
- คอและหลัง
- เท้าเข่าและขา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์
- สัดส่วนมนุษย์กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์(ต่อ)
- สัดส่วนมนุษย์กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์(ต่อ)
- สัดส่วนมนุษย์กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
- สัดส่วนมนุษย์กับงานออกแบบเครื่องเรือน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
- สัดส่วนมนุษย์กับงานออกแบบเครื่องเรือน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

บทที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
- สัดส่วนมนุษย์กับงานออกแบบเครื่องเรือน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่มอบหมาย

ทบทวนการนำวัตถุประสงค์ของการศึกษาการยศาสตร์ไปใช้ในการออกแบบ
กิจกรรม : ตรวจทานสรุปวัตถุประสงค์ของการศึกษาการยศาสตร์ไปใช้ในการออกแบบ

อาจารย์ผู้สอน