รายละเอียด

การผลิตพืช / Crop Production

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03000103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Crop Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การผลิตพืช

อาจารย์ผู้สอน