ข้อมูลอาจารย์

ธานี ศิริโสม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 18 พ.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Horticulture
  สาขา : พืชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ประเทศ : ไทย

 • 16 ม.ค. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Horticulture
  สาขา : พืชสวน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ