รายละเอียด

การผลิตพืชในโรงเรือน / Crop Production in Green House

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG158
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตพืชในโรงเรือน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Crop Production in Green House
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การผลิตพืชในโรงเรือน

อาจารย์ผู้สอน