รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพพืชศาสตรื 1 / Practical Skills in Plant Science 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพพืชศาสตรื 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Plant Science 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพพืชศาสตรื 1

อาจารย์ผู้สอน