รายละเอียด

การจัดการฟาร์มพืช / Crops Farm Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการฟาร์มพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Crops Farm Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการฟาร์มพืช

อาจารย์ผู้สอน