รายละเอียด

มาตรฐานการผลิตทางพืช / Standard for Crops Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 27 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มาตรฐานการผลิตทางพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Standard for Crops Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - มาตรฐานการผลิตทางพืช

บทที่ 1 สถานการณ์ทางการเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร
1.1 สถานการณ์ในการผลิตพืชอาหาร
1.1.1 ความสำคัญของการผลิตทางการเกษตร
1.1.2 การตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
บทปฏิบัติการที่ 1 สำรวจชนิดพืชและอาหารที่สำคัญทางอุตสาหกรรมและอาหารของอาเซียน

กิจกรรม : บรรยาย และอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “พืชที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมอาหารของอาเซียน

.2 ความปลอดภัยของอาหาร
1.2.1ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
1.2.2 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและความปลอดภัยของอาหาร
บทปฏิบัติการที่ 1 สำรวจชนิดพืชและอาหารที่สำคัญทางอุตสาหกรรมอาหารของอาเซียน

กิจกรรม : บรรยาย และอภิปราย

1.3 กฎหมายและมาตรฐานทางพืช
1.3.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บทปฏิบัติการที่ 2 กฎหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางพืช

กิจกรรม : บรรยายและอภิปราย

1.3.2 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
บทปฏิบัติการที่ 2 กฎหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางพืช

กิจกรรม : บรรยาย

บทที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพในการผลิต (GAP)
2.1 ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพและการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
2.1.1 ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
2.1.2 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
บทปฏิบัติการที่ 3 พรบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อ

2.2 ระบบการประกันคุณภาพในการผลิตของพืช
2.2.1 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่
เหมาะสม (GAP)
บทปฏิบัติการที่ 4 ข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

2.2.1 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)
บทปฏิบัติการที่ 4 ข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

2.2.1 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)
บทปฏิบัติการที่ 4 ข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษาและให้งานมอบหมาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

2.2.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
บทปฏิบัติการที่ 5 ข้อกำหนดและแนวทางในการทำมาตรฐานอินทรีย์

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

2.2.2 มาตรฐานการรับรองและการควบคุม
บทปฏิบัติการที่ 6 มาตรฐานการรับรอง
ระบบเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม :

บทที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพในอาหาร
1.1 มาตรฐานอาหาร กฎระเบียบและข้อบังคับในการผลิตอาหาร
บทปฏิบัติการที่ 7 กฎระเบียบและข้อบังคับในการผลิตอาหาร โรงคัดบรรจุ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
บทปฏิบัติการที่ 8 วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
บทปฏิบัติการที่ 8 วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

3.1.3 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
บทปฏิบัติการที่ 9 การวิเคราะห์จุดอันตรายในการผลิต

กิจกรรม : บรรยายพร้อมสื่อ

ทบทวน
กิจกรรม : นำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน