รายละเอียด

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / Industrial Product Drafting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Product Drafting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน