รายละเอียด

การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตเครื่องเรือน / Furniture Management for Productivity

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43022054
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตเครื่องเรือน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Furniture Management for Productivity
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดการ

การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคนิคต่างๆ

ในการนํามาใช้เพิ่มผลผลิต

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการวางแผนและควบคุมการผลิต

การควบคุม

คุณภาพ

ตามหลักการมาตรฐานของระบบการผลิตอุตสาหกรรม

รายวิชา - การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตเครื่องเรือน

อาจารย์ผู้สอน