รายละเอียด

การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน / Pre-Furniture Design Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43022451
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Furniture Design Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมงานโครงการ

จุดประสงค์

การกําหนดเป้าหมาย

ขอบเขตการวางแผนการ

ดําเนินงานโครงการ

หลักการเขียนโครงงาน

ตลอดจนการประเมินโครงงานเบื้องต้น

ขั้นตอนและระเบียบการ

เสนอหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน

การหาหัวข้อโครงการ

การนําเสนอโครงการ

รายวิชา - การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน

อาจารย์ผู้สอน