รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 / Architectural Design 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 40 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

BARAT101  ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design 1

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรม 1

แนะนารายวิชา
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรม
1.1 ความหมาย ประเภท และข้อกาหนดทางสถาปัตยกรรม
1.2 อิริยาบถและสัดส่วนมนุษย์
1.3 ปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสัดส่วนมนุษย์
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทารายงาน Design Criteria
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประมวลการสอนรายวิชา
-
นักศึกษาวัดขนาด ความสูงเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบกับระยะมาตรฐาน
-
นักศึกษาเขียนสัดส่วนมนุษย์ในอิริยาบถต่างๆ
-
นักศึกษาแต่ละกลุ่มทาการค้นคว้าข้อมูล Design Criteria และจัดทารายงาน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรม
1.4 ประเภทและการจัดวางเครื่องเรือน
1.5 ปฏิบัติการจัดทาข้อมูลการจัดวางเครื่องเรือน
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
นักศึกษาเขียนการเขียนผังการจัดวางเครื่องเรือน.ในห้องต่างๆ

บทที่ 2 การจัดทารายละเอียดโครงการออกแบบบ้านพักอาศัย
2.1 กระบวนการออกแบบ
2.2 การจัดทารายละเอียดข้อมูลผู้ใช้และองค์ประกอบโครงการ
2.3 ปฏิบัติการจัดทาข้อมูลผู้ใช้และองค์ประกอบโครงการ
มอบหมาย Project Design
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้อาคารและกาหนดองค์ประกอบโครงการในส่วนพื้นที่สาธารณะ, กึ่งสาธารณะ, กึ่งส่วนตัว, ส่วนตัว และส่วนบริการ

บทที่ 2 การจัดทารายละเอียดโครงการออกแบบบ้านพักอาศัย
2.4 การจัดทารายละเอียดข้อมูลพื้นที่ใช้สอยอาคาร
2.5 ปฏิบัติการจัดทาข้อมูลพื้นที่ใช้สอยอาคาร
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ใช้สอยในส่วนพื้นที่ต่างๆของอาคาร

บทที่ 2 การจัดทารายละเอียดโครงการออกแบบบ้านพักอาศัย
2.6 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
2.7 ปฏิบัติการจัดทาข้อมูลความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
นักศึกษาเขียนตารางและแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ (Interaction , Functional Diagram)

บทที่ 3 วัสดุและงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
3.2 ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
3.3 ปฏิบัติการเลือกใช้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
นักศึกษาเลือกใช้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ
4.4 แนวความคิดในการออกแบบ
4.5 ปฏิบัติการกาหนดแนวความคิดในการออกแบบ
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษากาหนดแนวความคิดในการออกแบบ
(Design Concept)

บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
5.1 การออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม
5.2 ปฏิบัติการออกแบบร่างขั้นต้น
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษาออกแบบร่างขั้นต้น

บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
5.3 การพัฒนาแบบร่างงานวางผังบริเวณ
5.4 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างงานวางผังบริเวณ
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการวางผังบริเวณ
-
นักศึกษาออกแบบผังบริเวณ

บทที่ 2 การจัดทารายละเอียดโครงการออกแบบบ้านพักอาศัย
2.8 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ตั้งโครงการ
2.9 ปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ตั้งโครงการ
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทารายงาน
ศึกษาดูงานกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างบ้านพักอาศัย
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
นักศึกษาทาการสารวจและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
-
นักศึกษาจัดทารายงานเกี่ยวกับ Orientation , Shading ,Ventilation

บทที่ 4 ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ
4.1 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.2 สถาปัตยกรรมกับความหมาย
4.3 ปฏิบัติการกาหนดความหมายในงานสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
เอกสารประกอบการสอน
-
นักศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจและกาหนดความหมายในงานสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย

บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
5.5 การพัฒนาแบบร่างงานวางผังพื้นอาคาร
5.6 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างงานวางผังพื้นอาคาร
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษาพัฒนาแบบร่างงานวางผังพื้นอาคาร

บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
5.7 การพัฒนาแบบร่างรูปตัด
5.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างรูปตัด
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษากาหนดคุณภาพของที่ว่างและพัฒนาแบบร่างรูปตัด

บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
5.9 การพัฒนาแบบร่างรูปด้าน
5.10 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างรูปด้าน
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษาพัฒนารูปทรงและเปลือกอาคาร
-
นักศึกษาพัฒนาแบบร่างรูปด้าน

บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
5.11 การนาเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม
5.12 ปฏิบัติการจัดทาแบบเพื่อนาเสนอผลงาน
กิจกรรม : -
บรรยาย
-
แบบตัวอย่าง
-
นักศึกษาจัดทาแบบเพื่อนาเสนอผลงาน (Final Design Production)

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน