ข้อมูลอาจารย์

ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 9 ต.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ