รายละเอียด

ระบบสารสนเทศภายในองค์กร / Information System in Organization

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS901
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System in Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบสารสนเทศภายในองค์กร

อาจารย์ผู้สอน