รายละเอียด

ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา 2 / Ceramic Art 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44021405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramic Art 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา 2

บทที่ 1 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในประเทศ
1.1รูปแบบงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาของศิลปินในประเทศ
1.2เนื้อดิน เคลือบ และการตกแต่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในประเทศ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 1 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในประเทศ
1.1รูปแบบงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาของศิลปินในประเทศ
1.2เนื้อดิน เคลือบ และการตกแต่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในประเทศ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 2 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาต่างประเทศ
2.1รูปแบบงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาของศิลปินต่างประเทศ
2.2เนื้อดิน เคลือบ และการตกแต่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินต่างประเทศ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 2 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาต่างประเทศ
2.1รูปแบบงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาของศิลปินต่างประเทศ
2.2เนื้อดิน เคลือบ และการตกแต่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินต่างประเทศ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 2 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาต่างประเทศ
2.1 รูปแบบงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาของศิลปินต่างประเทศ
2.2 เนื้อดิน เคลือบ และการตกแต่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินต่างประเทศ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 3 การพัฒนาแนวคิด รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะของตนเอง
3.1 การพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา
3.2 การพัฒนารูปแบบในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 3 การพัฒนาแนวคิด รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะของตนเอง
3.1 การพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา
3.2 การพัฒนารูปแบบในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน

บทที่ 4 การพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการสร้างชิ้นงาน การพัฒนาเทคนิคการตกแต่งชิ้นงานและการใช้วัสดุร่วม
4.1 การพัฒนาเทคนิคเนื้อดิน เคลือบ และการตกแต่ง และการใช้วัสดุร่วม ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 4 การพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการสร้างชิ้นงาน การพัฒนาเทคนิคการตกแต่งชิ้นงานและการใช้วัสดุร่วม
4.1 การพัฒนาเทคนิคเนื้อดิน เคลือบ การตกแต่ง และการใช้วัสดุร่วม ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 4 การพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการสร้างชิ้นงาน การพัฒนาเทคนิคการตกแต่งชิ้นงานและการใช้วัสดุร่วม
4.2 กระบวนการสร้างศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 4 การพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการสร้างชิ้นงาน การพัฒนาเทคนิคการตกแต่งชิ้นงานและการใช้วัสดุร่วม
4.2 กระบวนการสร้างศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 5 การนำเสนอผลงาน
5.1 การจัดแสดงผลงาน
5.2 การนำเสนอผลงาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. ใบงาน

บทที่ 5 การนำเสนอผลงาน
5.1 การจัดแสดงผลงาน
5.2 การนำเสนอผลงาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. ใบงาน

บทที่ 5 การนำเสนอผลงาน
5.1 การจัดแสดงผลงาน
5.2 การนำเสนอผลงาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. ใบงาน

บทที่ 5 การนำเสนอผลงาน
5.1 การจัดแสดงผลงาน
5.2 การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. Power Point
3. ใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน