รายละเอียด

กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ / (Information Systems Strategy, Management and Development)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : (Information Systems Strategy, Management and Development)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                          BBAIS101

ชื่อรายวิชาภาษาไทย            กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ       Information Systems Strategy, Management  and  Development

2. จำนวนหน่วยกิต     

 3( 3 – 0 – 6 ) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์                    

3.2   ประเภทกลุ่มวิชา                         วิชาชีพบังคับ  

                                                             วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

                                                      ü  วิชาชีพเลือก

                                                             ศึกษาทั่วไป ( เลือก  1  กลุ่ม )

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด

10 มิถุนายน 2562

 

รายวิชา - กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน