ข้อมูลอาจารย์

หฤทัย อาษากิจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 มี.ค. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : คอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

 • 17 พ.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ