รายละเอียด

การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ / (Information Systems Project Management)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : (Information Systems Project Management)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา  BBAIS104                      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ      

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Information Systems Project Management            

2. จำนวนหน่วยกิต     

 3( 3 – 0 – 6 ) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

3.2   ประเภทกลุ่มวิชา                    วิชาชีพบังคับ  

                                               วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

                                         ü   วิชาชีพเลือก

                                               ศึกษาทั่วไป ( เลือก  1  กลุ่ม )

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด

10 มิถุนายน 2562

 

รายวิชา - การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน