รายละเอียด

การเงินธุรกิจ / Business Fiance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Fiance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

 

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชาBBACC107

ชื่อรายวิชาภาษาไทยการเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี2ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Business Financial for Accountant

2.จำนวนหน่วยกิต3( 3 - 0 - 6 )

3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนอาจารย์จุฑามาศ  พึ่งอ่อน

5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561ชั้นปีที่ 1และ 4

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)BACAC111การบัญชีการเงินหรือการบัญชีชั้นต้น BACAC110

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน

8. สถานที่เรียน  มทร.ล้านนา ตาก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดประเภท

มคอ.3

เขตพื้นที่ ตาก

ปีการศึกษา 2561

เทอมการศึกษา 2

 

หมวดที่ 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางเทการควบคุมทางเทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นทุนของเงินสร้างทางการเงิน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการคำนวณภาษีสรรพากร บันทึกรายการทางบัญชีและจัดทำเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับที่ประมวล รัษฎากรกรกำหนด

2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

2.3 เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากรที่มีการประกาศใช้ในรอบปีพ.ศ.2561

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและความของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และกธีการจัดหาควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุนวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย :

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (3คาบต่อสัปดาห์)

สอนเสริม :

สอนเพิ่มในกรณีที่มีวันหยุดราชการตรงตามตารางสอน ต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามชั่วโมง

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :

-ไม่มี-

ทำการบ้านท้ายบทและโจทย์เพิ่มเติม

การศึกษาด้วยตนเอง :

การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ห้องพักอาจารย์ ตึก 4 ชั้น 1 ห้อง   418

หมวดที่ 4

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้

1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

2) ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดี ที่มีต่อหน้าที่ในการชำระภาษีสรรพากร

3) สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้

4) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม

1.2 วิธีการสอน

1.2.1 สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และยกตัวอย่าง และให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อเสียภาษีอย่างไม่ถูกต้อง และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 3 เรื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนการเรียนเนื้อหารายวิชา

1.2.2 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

1.2.3สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และยกตัวอย่าง และให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการเงินธุรกิจและนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 3 เรื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนการเรียนเนื้อหารายวิชา

1.2.4กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา

1.3.2 ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ การตรวจสมุดบัญชี และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

2. ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางธุรกิจ

2.1.2 แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำการเงินธุรกิจ

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.2 วิธีการสอน

2.2.1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด

2.2.2 การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน

2.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล เช่น งบการเงินระหว่างกาล เป็นต้น แล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน

2.2.4 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

2.2.1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด

2.2.2 การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน

2.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล เช่น งบการเงินระหว่างกาล เป็นต้น แล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน

2.2.4 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงานและการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

2.3.2 การประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค

2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบฝึกหัด

3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.1.1 สามารถพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบได้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ

3.2 วิธีการสอน

3.2.1 บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง พร้อมการถาม – ตอบในชั้นเรียน

3.2.2 ฝึกการคิด ฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัก หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ

3.2.3 การมอบหมายงานตามใบงานที่กำหนดขึ้น

3.2.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว

3.2.1 บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง พร้อมการถาม – ตอบในชั้นเรียน

3.2.2 ฝึกการคิด ฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัก หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ

3.2.3 การมอบหมายงานตามใบงานที่กำหนดขึ้น

3.2.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว

3.3 วิธีการประเมินผล

3.3.1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด

3.3.2 การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน

3.3.3 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้

4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

รายวิชา - การเงินธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน