ข้อมูลอาจารย์

จุฑามาศ พึ่งอ่อน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 24 เม.ย 2524
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Finance, banking, insurance
  สาขา : บัญชีการเงิน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ : ไทย

 • 16 พ.ย. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ