รายละเอียด

เครื่องยนต์สันดาปภายใน / Internal Combustion Engines

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31073309
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องยนต์สันดาปภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Internal Combustion Engines
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องยนต์สันดาปภายใน

หลักมูลของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฏจักรเชื้อเพลิงกับอากาศทางอุดมคติ(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

เชื้อเพลิง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การเผาไหม้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การเผาไหม้(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

วัฏจักรเชื้อเพลิงกับอากาศทางอุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฏจักรเชื้อเพลิงกับอากาศทางอุดมคติ(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การซุปเปอร์ชาร์ท
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การกวาดล้างไอเสีย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สมรรถนะและการทดสอบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สมรรถนะและการทดสอบ(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การหล่อลื่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน