รายละเอียด

สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ / Co-operative Education in Business Administration

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Co-operative Education in Business Administration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน