รายละเอียด

เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ / Pre Co-operative Education and job Internship in Business Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education and job Internship in Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน