รายละเอียด

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA218
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน