รายละเอียด

การจัดการความเสี่ยง / Risk Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการความเสี่ยง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Risk Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการความเสี่ยง

อาจารย์ผู้สอน